KB i Rudersdal – Vedtægter

Lokalforeningens vedtægter er som angivet i § 6 af Kræftens Bekæmpelses vedtægter senest ændret på repræsentantskabsmødet den 25. maj 2014

§ 6         Lokalforeninger

Stk. 1. En lokalforening omfatter de medlemmer af Kræftens Bekæmpelse, der er bosat i en kommune. En lokalforening kan omfatte flere kommuner.

Stk. 2.    Lokalforeninger, der inden udgangen af 2006 har valgt at fortsætte som lokalforeninger inden for rammerne af kommunerne fra før 1. januar 2007, og som har etableret sig med et samarbejdsudvalg, kan fortsætte, når

 • Alle Kræftens Bekæmpelses medlemmer i kommunen sikres mulighed for deltagelse i en lokalforenings generalforsamling
 • Samarbejdsudvalget er Kræftens Bekæmpelses lokalpolitiske enhed i kommunen
 • Samarbejdsudvalgets formand betegnes som formand for Kræftens Bekæmpelse i kommunen og talsmand i politiske spørgsmål.

Stk. 3.   En lokalforenings opgaver er:

 • at medvirke ved gennemførelse af Kræftens Bekæmpelses politik i kræftrelaterede spørgsmål.
 • at bidrage til kontakten til og samarbejdet med kommunen i kræftrelaterede spørgsmål.
 • at informere om Kræftens Bekæmpelses arbejde og resultaterne deraf med henblik på at fremme kræftsagen.
 • at forestå lokale aktiviteter, herunder indsamlings- oplysnings-, forebyggelses- og patientstøtteaktiviteter inden for de af hovedbestyrelsen fastlagte rammer.
 • at arbejde for tilgang af medlemmer.
 • at varetage medlemmernes og lokalbefolkningens interesser i Kræftens Bekæmpelse.

Stk. 4.    Generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned og ind- varsles mindst 14 dage før ved offentliggørelse i et offentligt medie.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indsendes senest 8 dage før generalforsamlingen til lokalforeningsformanden.

Dagsordenen for generalforsamlingen skal indeholde:

 • Valg af
 • Bestyrelsen aflægger beretning om årets virksomhed til godkendelse.
 • Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 • Drøftelse og godkendelse af lokalforeningens aktivitetsplan for det kommende år.
 • Valg til bestyrelsen herunder valg af suppleanter
 • Valg til revisor herunder eventuelt valg af sppleant
 • Indkomne forslag
 • Eventuelt

Stk. 5.   Lokalforeningen ledes af en bestyrelse på normalt 5-7 medlemmer valgt i direkte valg på generalforsamlingen blandt lokalforeningens egne medlemmer, jf. stk. 1.

Generalforsamlingen kan dispensere fra reglen om bopælspligt. Bestyrelsen til- stræber, at der ved opstilling af bestyrelseskandidater tages hensyn til, at personer med forskellige kompetencer og baggrund herunder geografiske tilhørsforhold opstilles. Medlemmer, der ikke inden generalforsamlingen har betalt kontingent, er ikke valgbare og har ikke stemmeret. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Familiemedlemskab giver valgbarhed og stemmeret til lokalforeningens bestyrelse for maksimalt to personer i familien.

Valg gælder for 2 år. Hvert år er ca. halvdelen af bestyrelsen på valg. Genvalg kan finde sted.

Stk. 6. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og kasserer, der skal repræsentere forskellige husstande.

Stk. 7.   Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 8.    Bestyrelsen er ansvarlig for at fremme og koordinere de frivilligdrevne aktiviteter i kommunen.

Stk. 9.   Bestyrelsen kan nedsætte et antal lokaludvalg og aktivitetsgrupper, der arbejder selvstændigt under ansvar over for bestyrelsen.

Stk. 10. Lokalforeningen finansierer inden for Kræftens Bekæmpelses etiske retningslinjer sine aktiviteter ved lokale indsamlinger, donationer, sponsorater og offentlige tilskud. Det er muligt for lokalforeningen at få økonomisk støtte inden for retningslinjer fastsat af hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsen fastsætter det maksimale beløb, en lokalforening må have i kassebeholdning.

Stk. 11. Indsamlede beløb anvendes altid i respekt for givers ønske eller for det indsamlede formål. Indsamlede beløb fra lokalforeningens deltagelse i landsdækkende indsamlinger, sendes til hovedkontoret.

Stk. 12. Lokalforeningen må ikke yde økonomisk støtte til enkeltpersoner, til forskning eller til opgaver, der normalt varetages af det offentlige. Lokalforeningen må ikke ansætte personale. Indgåelse af lejemål kan ske efter aftale med områdekontoret.

Stk. 13. Lokalforeningen udarbejder regnskab over samtlige indtægter og udgifter i et kalenderår efter den til enhver tid gældende og af Kræftens Bekæmpelses revision godkendte instruks for udarbejdelse af lokalforeningsregnskaber. Det reviderede regnskab indsendes til Kræftens Bekæmpelses godkendelse inden udgangen af marts.

——————————————

§ 20       Ikrafttrædelsesbestemmelse

Disse vedtægter er senest ændret på repræsentantskabsmødet den 25. maj 2014 og træder i kraft samme dato.