KB i Rudersdal – Forretningsorden

Forretningsorden

 1. Forretningsordenens hjemmel

  • Forretningsordenen er fastsat af bestyrelsen jf. KB´s vedtægter, §6 om lokalforeninger (Se KB Vedtægter)
  • Forretningsordenen skal godkendes hver gang nyt bestyrelsesmedlem tiltræder.
 2. Rammer for bestyrelsesmøder

  • Bestyrelsen holder – udover generalforsamlingen – mindst fire møder årligt
  • Formanden bestiller mødelokale (Pt. Frivilligcentret, Rudersdal)
  • Indkøb og tillavning af af kaffe/te o.lign. til møderne sker efter aftale fra gang til gang
  • Bestyrelsen udarbejder en aktivitetsplan, som ajurføres ved hvert bestyrelsesmøde
  • Mødeindkaldelser, dagsordener, referater, ændringer til aktivitetsplanen og anden kommunikation skal sendes via mail til bestyrelsen og til suppleanterne
  • Almindelige udvekslinger om mere specifikke delemner skal ske til og med de relevante personer (undgå at bredsende mails)
 3. Indkaldelse til møder

  • Formanden indkalder til møde med angivelse af tid og sted senest 14 dage før mødets afholdelse
  • Formanden sender dagsorden til mødet senest 3 hverdage før mødets afholdelse
 4. Ledelse af møderne

  • Formanden udpeger en ordstyrer og en referent. I tilfælde af formandens fravær, sker dette ved næstformanden
 5. Beslutningdygtighed

  • Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede.
  • Der kan ikke træffes (væsentlige) beslutninger om emner under punktet eventuelt, medmindre bestyrelsen er fuldtalligt tilstede.
 6. Afstemning

  • Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal
  • Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende
  • Suppleanter har ikke stemmeret, men opfordres til at deltage i møderne på lige fod med de øvrige bestyrelsesmedlemmer
 7. Protokol

  • Der skal føres referat over bestyrelsesmøderne. Senest otte dage efter mødet udsendes referat via mail til alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  • Referatet godkendes/forkastes senest på efterfølgende møde
 8. Formandens rolle

  • Formanden tegner foreningen udadtil
  • Formanden deltager i formandsmøderne. Formanden kan beslutte, at næstformanden eller et andet bestyrelsesmedlem  også deltager i formandsmøderne
 9. Økonomi
  • Udgifter til kaffe/te o.lign. ved generalforsamling og bestyrelsesmøder afholdes af foreningen
  • Bestyrelsen kan få refunderet udgifter i forbindelse med møder, der afholdes privat
  • Udgifter til kørsel til andre møder end bestyrelsesmøder kan refunderes (gerne samkørsel)
  • Bilag og kørselsskema afleveres til kassereren. Større beløb refunderes snarest muligt efter aftale med kassereren, mindre beløb refunderes kvartalsvis
  • Kassereren præsenterer status hvert kvartal
  • Formanden sender ansøgning om kommunale tilskud til høring og godkendelse i bestyrelsen senest 1 uge før indsendelsesfristen (sept. /okt.)
  • Formanden sender regnskab og beretning vedr. de kommunale tilskud til høring i bestyrelsen mindst 1 uge før indsendelsesfristen (marts/april)
 10. Ændringer i forretningordenen
  • Ændringer kan foretages til enhver tid, såfremt der er flertal herfor.

Vedtaget på bestyrelsesmøde 13. november 2013.  Gennemgået på mødet med den ny bestyrelse d. 2o. april 2017.